Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej

Spotkania: sobota, godz. 10.00, Dom Katechetyczny
Opiekunka: S. Małgorzata Słomka, ks. Mateusz Odziomek

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej Niepokalanej, która w nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku ukazała się w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, młodej siostrze seminarzystce Katarzynie Laboure. Podczas tego niezwykłego spotkania Maryja prosi Katarzynę, aby powtórzyła swojemu spowiednikowi ks. Aladel: "Pragnę aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Udzielę mu licznych łask".
Istniały już wtedy Stowarzyszenia Dzieci Maryi, ale działały one przy szkołach prowadzonych przez OO. Jezuitów. Należała do nich jednak młodzież zamożna. Maryja pragnęła więc, aby najuboższa młodzież mogła otrzymać staranną formację ogólnoludzką i chrześcijańską. Dlatego Zgromadzeniom Wincentyńskim Księżom Misjonarzom i Siostrom Miłosierdzia, pracującym wśród ubogich powierza tworzenie Stowarzyszeń i opiekę nad nimi. Dnia 20 czerwca 1847 roku stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez Piusa IX. Obecnie jest ono zarejestrowane w Papieskie Radzie Świeckich.
W Polsce istnieje ono i działa od 1852 roku. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane, w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność pod opieką Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo i Sióstr Miłosierdzia. Do Stowarzyszenia należą dziewczęta i chłopcy, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu;
  • Wychowanie wszystkich członków w wierze i w życiu modlitwy;
  • Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej;
  • Dobre przygotowanie członków Stowarzyszenia do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej osiąga swój cel poprzez korzystanie z następujących środków:

  • Przeżywanie Eucharystii;
  • Kontemplacja osoby Maryi, naśladowanie i praktykowanie Jej życia;
  • Rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: "Wszyscy, nosić go będą otrzymają wiele łask";
  • Poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika.

Hasłem Stowarzyszenia są słowa, a raczej modlitwa z Cudownego Medalika: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".
Znakiem rozpoznawczym jest Cudowny Medalik. Zawołaniem są słowa: "Cześć Maryi" odpowiedź: "Cześć Niepokalanej". 
 Na wezwanie Matki Bożej odpowiedziały także dzieci i młodzież z naszej parafii.


Podczas spotkań formacyjnych, będących czasem pogłębionej refleksji ewangelicznej, poznajemy Maryję i Jej Syna na kartach Pisma Świętego, uczymy się modlitwy. To pozwala nam pogłębiać i umacniać nasze duchowe życie. Pogłębiamy również swoją formację ludzką poprzez spotkania, rozmowy na interesujące nas tematy, które dotyczą naszego życia i rozwoju. Dzięki temu poznajemy siebie i coraz lepiej siebie nawzajem, aby poprzez nieustanną przemianę swojego życia, zbliżać się do Jezusa i odpowiadać na Jego miłość. 

Obowiązki Dziecka Maryi:

1. Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.
2. W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.
3. Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.
4. Odznacza się posłuszeństwem wśród rodziców i przełożonych.
5. Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni.
6. Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne.
7. Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach.
8. Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie.
9. Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu.
10. Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.

Dziesięć Przykazań Dziecka Maryi:

1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem.
2. Bierze czynny udział w Eucharystii
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ja naśladować.
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
8. Jest wzorem ucznia.
9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
10. Jest apostołem wśród otoczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY KANDYDATÓW :)